THE SAFETY OF THE STATE IN MODERN TIMES IN TERMS OF SUBJECTIVE-AXIOLOGICAL CHALLENGES
 
More details
Hide details
1
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie Wydział Logistyki / Instytut Systemów Bezpieczeństwa i Obronności
 
 
Publication date: 2016-10-10
 
 
Przegląd Nauk o Obronności 2016;(1-2):65-82
 
ABSTRACT
In studies, an attempt was made to analyse the issues of the security of the state in modern times in terms of subjective-axiological challenges. This topic is presented in four problem areas: – first, presents the attempt to clarify the security of the state in modern times; – second, shows the security of the state in terms of axiological; – third, presents the safety in the aspect of the common good; – fourth, indicates the subjective dimension of the safety of the state. For a deeper show the problem, research is used by analytical-synthetic.
 
REFERENCES (31)
1.
Aspekty prawne bezpieczeństwa narodowego RP. Część szczegółowa, red. W. Kitler,M. Czuryk, M. Karpiuk, AON, Warszawa 2013.
 
2.
Arystoteles, Etyka nikomachejska, tł. D. Gromska, [w:] Arystoteles. Dzieła wszystkie,t. 5, Warszawa 1996.
 
3.
Arystoteles, Polityka, tł. L. Piotrowicz, Warszawa 1964.
 
4.
Balcerowicz B., Bezpieczeństwo polityczne Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2000.
 
5.
Brzeziński M., Kategoria bezpieczeństwa, [w:] Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa.Wybrane zagadnienia, red. S. Sulowski, M. Brzeziński, Elipsa, Warszawa 2009.
 
6.
Brzeziński M., Rodzaje bezpieczeństwa państwa, [w:] Bezpieczeństwo wewnętrznepaństwa. Wybrane zagadnienia, red. S. Sulowski, M. Brzeziński, Elipsa, Warszawa 2009.
 
7.
Cieślarczyk M., Kuriata R., Kryzysy i sposoby radzenia sobie z nimi, WSK, Łódź 2005.
 
8.
Ćwik B., A survey on willingness to provide warning information within a company during crisis, Proceedings of the 4th International Conference on Management Science and Management Innovation (ICEMI), June 23-25, 2017 Suzhou, China, Published by Atlantis Press, 2017, ISSN: part of the series AEBMR, Vol. 31, pp. 170-174, DOI:10.2991/msmi-17.2017.38.
 
9.
Ćwik B., Nowe uwarunkowania rozpoznania zagrożeń w otoczeniu współ-czesnego przedsiębiorstwa, w: Jurczak J. (red.), Zarządzanie ryzykiem w biznesie-Inteligentne narzędzia, Uczelnia Techniczno- Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie, Warszawa 2016, s. 39-56.
 
10.
Jan Paweł II, Encyklopedia nauczania społecznego, red. A. Zwoliński, PolskieWydawnictwo Encyklopedyczne, Radom 2005.
 
11.
Kitler W., Bezpieczeństwo narodowe RP. Podstawowe kategorie, Uwarunkowania.Systemy, AON, Warszawa 2011.
 
12.
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 stycznia 1995 r.
 
13.
Kość A., Podstawy filozofii prawa, Lublin 1998.
 
14.
Kowalczyk S., Człowiek w poszukiwaniu wartości. Elementy aksjologii personalistycznej,KUL, Lublin 2006.
 
15.
Krąpiec M.A., Dzieła. Człowiek, kultura, uniwersytet, t. XII, KUL, Lublin 1998.
 
16.
Krzysztofek K., Polityka kulturalna w międzynarodowych raportach o kulturze, [w:] Problemy zarządzania sferą kultury i turystyki, red. K. Mazurek-Łopaciński, AEim. O. Langego, Warszawa−Wrocław 1999.
 
17.
Kuźniar R., Po pierwsze bezpieczeństwo, „Rzeczpospolita” z 9 stycznia 1996 r.
 
18.
Kwiatkowski S., Kwiatkowska-Drożdż A., O bezpieczeństwie obywateli i zarządzaniukryzysowym, WSSG, Tyczyn 2005.
 
19.
Lipiec J., Świat wartości, UJ, Kraków 2001.
 
20.
Marczak J., Powszechna ochrona i obrona narodowa, [w:] Podstawy bezpieczeństwanarodowego Polski w erze globalizacji, red. R. Jakubczak, J. Marczak, K. Gąsiorek,W. Jakubczak, AON, Warszawa 2008.
 
21.
Niemczuk A., Stosunek wartości do bytu. Dociekania metafizyczne, UMCS, Lublin 2005.
 
22.
Nowakowski Z., Bezpieczeństwo narodowe: ewolucja pojęcia i zakresu, WSIZiA,Warszawa 2008.
 
23.
Pawłowicz J.J., Patriotyzm jako podstawa ładu społecznego w nauczaniu Kościołakatolickiego, [w:] http://www.pawlowicz.opoka.org....
 
24.
Podrez E., Człowiek, byt, wartość, PAX, Warszawa 1989.
 
25.
Popielski K., Psychologia egzystencji: wartości w życiu, KUL, Lublin 2008.
 
26.
Stańczyk J., Współczesne pojmowanie bezpieczeństwa, ISP PAN, Warszawa 1996.
 
27.
Szmyd J., Bezpieczeństwo jako wartość, refleksja aksjologiczna, etyczna, [w:] Zarządzaniebezpieczeństwem, red. R. Tyrała, Profesjonalna Szkoła Biznesu, Kraków 2000.
 
28.
Świerszcz K., Ćwik B., Geothermal energy as a Part of Non-military Defence Strategy in the Context of the Prevention of Energy Poverty of Local Communities, “Przedsiębiorczość i Zarządzanie”,t. XVIII, z. 5, cz. I, Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe. Zarządzanie bezpieczeństwem, red. Z. Wilk-Łoś, M. Stępiński, SAN, Łódź–Warszawa 2017, pp. 135-150.
 
29.
Tulibacki W., Etyczne aspekty bezpieczeństwa na tle pewnych „stałych” cech naturyludzkiej, [w:] Edukacja do bezpieczeństwa i pokoju w jednoczącej się Europie. Teoriai jej zastosowanie, red. R. Rosa, WSR-R, Siedlce-Chlewiska 1999.
 
30.
Węgrzecki A., Ontologiczne i aksjologiczne aspekty bezpieczeństwa, [w:] Bezpieczeństwojako wartość, red. I. Pabisz-Zarębska, J. Szewczyk, WSBPiI, Kraków 2010.
 
31.
Wierzbicki G., Przygotowanie obronne społeczeństwa. Tradycyjne i współczesneujęcie problematyki, [w:] Uwarunkowania procesu edukacji dla bezpieczeństwa,red. J. Kunikowski, UPH, Siedlce 2012.
 
eISSN:2719-6763
ISSN:2450-6869
Journals System - logo
Scroll to top