Cel i zakres tematyczny
 
Czasopismo „Defence Science Review/Przegląd Nauk o Obronności”, ukazuje się od 2016 roku, stanowi forum wymiany myśli i doświadczeń ze wszystkich dziedzin nauk o bezpieczeństwie. Czasopismo publikuje oryginalne artykuły naukowe z obszaru nauk społecznych, dotyczących głównie problematyki bezpieczeństwa i obronności. Szczególny nacisk kładziony jest na kwestie militarnych i pozamilitarnych aspektów obronności, jak równiez problematyki społeczno-ekonomicznej i logistycznej. Czasopsimo promuje wyniki aktywności naukowej, dotyczącej zarówno teoretycznych rozważań nad istotą obroności i bezpieczeństwa, jak i wyniki badań empirycznych.

Prace w czasopiśmie publikowane są dwóch językach: języku angielskim lub języku polskim. Publikujemy prace oryginalne nigdzie dotychczas nie publikowane o następującym charakterze:
• Artykuł oryginalny
• Artykuł przeglądowy
• Artykuł recenzyjny
• Komunikaty o wynikach badań; komunikaty z konferencji
• Studium przypadku
• Inne

Wymienione prace mogą być zgłaszane do publikacji w językach narodowych (polskim, czeskim, rosyjskim, ukraińskim, węgierskim, bułgarskim, rumuńskim) lub w języku angielskim. W przypadku gdy prace są w języku narodowym, to przekładane one będą na język przez Redakcję. Wszystkie prace są recenzowane przez specjalistów spoza jednostki macierzystej autorów z zachowaniem zasady wzajemnej anonimowości tzw. double-blind review proces.

Prace proponowane do druku należy przesłać do redakcji wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem panelu redakcyjnego dostępnego na stronie: https://www.editorialsystem.com/pno.
 
ISSN:2450-6869