SHAPING OF AIR SECURITY AS AN INTEGRAL ELEMENT OF STATE’S DEFENSE SYSTEM
 
More details
Hide details
 
Publication date: 2017-10-10
 
 
Przegląd Nauk o Obronności 2017;(3):95-118
 
ABSTRACT
The paper presents research findings focusing on issues related to the threat to the state air, including critical infrastructure and civilian population in times of peace, crisis and war. In the first part of the article, the content of the article focuses on the essential legal and organizational aspects that determine the functioning of the air defense system as an essential element of the state in the fight against military and civil aircraft in times of peace, crisis and war. In the second part the article presents the essential aspects of aviation terrorism and the general features of forces that are particularly predisposed to combat various types of air threats. An important issue examined in the paper was to emphasize the importance of proper cooperation between the elements of the armed forces and non-military institutions, which is essential to ensure the effective protection and protection of the airspace of the state. The article also describes the conditions for using air forces to protect the airspace of other NATO countries within the framework of Poland’s allied commitments under Smart Defense.
 
REFERENCES (17)
1.
Kopaliński W., Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych z almanachem. Nowe wydanie, MUZA SA, Warszawa 1999.
 
2.
Borucki M., Terroryzm zło naszych czasów, Wydawnictwo Mada, Warszawa 2002.
 
3.
Cichoń B., System zarządzania kryzysowego w kontekście zapewnienia bezpieczeństwapublicznego, [w:] I Międzynarodowa konferencja naukowa. Wyzwania bezpieczeństwacywilnego XXI wieku – inżynieria działań w obszarach nauki, badań i praktyki,red. B. Kosowski, A. Włodarski, Szkoła Główna Służby Pożarniczej, Warszawa 2007.
 
4.
Ciszewski T., Udział Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej w zapobieganiu oraz usuwaniuskutków zagrożeń niemilitarnych, „Zeszyty Naukowe WSOWL”, nr 2, Wrocław 2011.
 
5.
Dobija K., Bezpieczeństwo powietrzne imprez masowych, Wydawnictwo Silva Rerum, Poznań 2016.
 
6.
Dyrcz C., Terroryzm początku XXI wieku jako zagrożenie bezpieczeństwa międzynarodowegoi narodowego, Wydawnictwo Dowództwa Marynarki Wojennej RP, Gdynia 2005.
 
7.
Glen A., Podstawy poznawcze bezpieczeństwa powietrznego państwa, AON, Warszawa 2013.
 
8.
Jałoszyński K., Współczesne zagrożenie terroryzmem powietrznym, kierunki przedsięwzięć w zakresie przeciwdziałania mu oraz walki z tym zjawiskiem, [w:] Bezpieczneniebo, AON, Warszawa 2002.
 
9.
Liedel K., Zwalczanie terroryzmu lotniczego aspekty prawno-międzynarodowe,Wydawnictwo Justyna Sp. z o.o., Warszawa 2003.
 
10.
Pieter J., Ogólna metodologia pracy naukowej, Ossolineum, Wrocław 1967.
 
11.
Radomyski A., Dobija K., Podręcznik przeciwlotnika, AON, Warszawa 2010.
 
12.
Rajchel J., Załęski K., Dowodzenie siłami powietrznymi, aspekt narodowy i sojuszniczy.Uwarunkowania, tendencje i kierunki zmian, „Zeszyty Naukowe Akademii MarynarkiWojennej”, nr 3 (186), Gdynia 2011.
 
13.
Stachurski R., Szafraniec M., Współdziałanie sił zbrojnych z układem pozamilitarnym w zakresie funkcjonowania Obrony Powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej, [w:] Radomyski, D. Żyłka, W. Materak (red. n.), Obrona powietrzna w systemie bezpieczeństwa państwa, Wydawnictwo AON, Warszawa 2016.
 
14.
Zajas S., Przeciwdziałanie zagrożeniom terrorystycznym na lotniskach, „Zeszyty Naukowe”, AON, nr 2, Warszawa 2007.
 
15.
Załęski K., Terroryzm powietrzny – wyzwaniem dla lotnictwa i jego zagrożeniem, „Kwartalnik Bellona”, nr 2, Warszawa 2012.
 
16.
Załęski K., Compa T., Terroryzm w lotnictwie. Problem definicji, „Logistyka”, nr 3,2012.
 
17.
Zdrodowski B., Podstawy obrony powietrznej, AON, Warszawa 1998.
 
eISSN:2719-6763
ISSN:2450-6869
Journals System - logo
Scroll to top