O czasopiśmie
 
Od Redaktora

Pomysł powołania nowego periodyku zrodził się w Instytucie Systemów Bezpieczeństwa i Obronności Wydziału Logistyki Wojskowej Akademii Technicznej w związku z nowym (2011) podziałem nauk wojskowych i stosunków międzynarodowych na nauki o bezpieczeństwie i nauki o obronności. Do 2019 roku celem czasopisma było dostarczenie argumentów na rzecz wyodrębnienia w ramach badań naukowych i dydaktyki w Polsce nauk o obronności i poparcie podejmowanych na rzecz tego wyodrębnienia działań reprezentantów środowiska badaczy tej nowej dyscypliny naukowej. W chwili obecnej, po utworzenieu w 2018 nowej klasyfikacja dziedzin i dyscyplin naukowych w Polsce, czasopismo specjalizuje się w obszarze szeroko pojetych nauk o bezpieczeństwie.

Do współpracy w przygotowaniu tego czasopisma zaprosiliśmy uczonych ze znaczących uczelni i ośrodków naukowo-badawczych z Polski i zagranicy. Mamy nadzieję, że już w krótkim okresie periodyk Przegląd Nauk o Obronności stanie się forum wymiany myśli wojskowo obronnej związanej z rozwojem sztuki wojennej, taktyki i strategii oraz systemów obrony i bezpieczeństwa a także działaniem sektora pozamilitarnego, przygotowaniami obronnymi bezpieczeństwa a także aspektami politycznymi, gospodarczymi, społecznymi, technicznymi i innymi szeroko rozumianej obronności i bezpieczeństwa państw i instytucji krajowych i międzynarodowych.

Periodyk kierujemy do pracowników naukowych uczelni i ośrodków badawczych, pracowników przemysłu obronnego, a także doktorantów, studentów i wszystkich zainteresowanych problematyką obronną. Zapraszamy do współpracy autorów z ośrodków zagranicznych. Wyrażamy nadzieję, że czasopismo ułatwi im dotarcie do wiedzy obronnej.

Naszą ambicją jest, aby „Przegląd Nauk o Obronności” stał się czasopismem o zasięgu międzynarodowym. Dlatego gorąco zachęcam państwa do nadsyłania artykułów celem publikowania na jego łamach. Będziemy niezmiernie wdzięczni Państwu za nadsyłanie swoich uwag i wniosków dotyczących profilu tematycznego i poziomu publikowanych artykułów.
 
ISSN:2450-6869