Ochrona danych osobowych (RODO)
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informujemy, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego z siedzibą przy ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46;
  2. Administrator danych powołał inspektora ochrony danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można się skontaktować za pośrednictwem adresu e mail iod@wat.edu.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu wydawniczego związanego z opublikowaniem/recenzją dzieła będącego Pani/Pana autorstwa/współautorstwa, gdzie Pani/Pan występowała/ł w charakterze Autora/Recenzenta, udostępniania innym podmiotom związanym z procesem wydawniczym, do baz danych i innych portali naukowych zajmujących się promocją artykułów naukowych w kraju i na świecie zamieszczonych na stronach czasopisma naukowego „Defence Science Review/Przegląd Nauk o Obronności” (http://www.wlo.wat.edu.pl) jako pierwotne źródło tych danych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a. RODO;
  4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą: czytelnicy „Defence Science Review/Przegląd Nauk o Obronności”, podmioty związane z procesem wydawniczym, użytkownicy baz danych i innych portali naukowych zajmujących się promocją artykułów naukowych w kraju i na świecie zamieszczonych na stronach czasopisma naukowego „Defence Science Review/Przegląd Nauk o Obronności” (http://www.wlo.wat.edu.pl), jako pierwotne źródło tych danych;
  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres funkcjonowania Redakcji Defence Science Review/Przegląd Nauk o Obronności” oraz następnych pięć lat;
  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
  8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem opublikowania publikacji będącej Pani/Pana autorstwa/współautorstwa lub gdzie Pani/Pan występowała/ł w charakterze Recenzenta. Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie odmowa publikacji lub akceptacji recenzji przez Redakcję Defence Science Review/Przegląd Nauk o Obronności”.
 
ISSN:2450-6869