Mechanizm Stałej Współpracy Strukturalnej - PESCO
 
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Bezpieczeństwa i Obronności, Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie, Polska
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Milena Bobińska   

Instytut Bezpieczeństwa i Obronności, Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie, gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908, Warszawa, Polska
Data publikacji online: 11-03-2020
Data publikacji: 11-03-2020
Data nadesłania: 25-02-2020
Data ostatniej rewizji: 05-03-2020
Data akceptacji: 05-03-2020
 
Przegląd Nauk o Obronności 2018;(6)
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE ARTYKUŁU
Cel:
Celem niniejszego artykułu jest wyjaśnienie, czym jest Mechanizm Stałej Współpracy Strukturalnej – PESCO oraz dokonanie oceny jego wpływu na poprawę stanu bezpieczeństwa i rozwój zdolności obronnych Unii Europejskiej, biorąc pod uwagę kryteria: czasu – rozumianego jako uzasadnienie celowości podjętych działań w perspektywie najbliższych lat, przestrzeni – rozumianej jako obszar, na którym dane rozwiązanie będzie mieć zastosowanie, prawnych możliwości egzekwowania podjętych zobowiązań oraz wpływu polityki wewnętrznej państw na ich wypełnianie.

Metoda:
Kwerenda literatury, analiza, dedukcja.

Wyniki:
Analiza dostępnych źródeł pozwala wysnuć tezę, iż mechanizm stałej współpracy strukturalnej może realnie wpłynąć na poprawę stanu bezpieczeństwa i rozwój zdolności obronnych Unii Europejskiej pod warunkiem, że wszystkie państwa biorące udział w PESCO wypełnią zaciągnięte zobowiązania oraz zrealizują projekty.

Wnioski:
Na obecnym etapie mechanizm stałej współpracy strukturalnej, mimo licznych wad, ma potencjał, aby realnie wpłynąć na poprawę stanu bezpieczeństwa i rozwój zdolności obronnych Unii Europejskiej. Wynika to przede wszystkim z woli Państw Członkowskich, przejawiającej się m .in. poprzez rozszerzenie liczby projektów z 17 do planowanych 34 w listopadzie 2018 r., zakresu tematycznego projektów oraz ciągłego pogłębiania współpracy UE z NATO (mimo różnic w podejściu państw do jej lidera – Stanów Zjednoczonych Ameryki)26. Można przewidywać, że jeżeli tendencje te się nie zmienią, a państwa biorące udział w PESCO wypełnią zaciągnięte zobowiązania oraz zrealizują projekty, przedsięwzięcie to okaże się sukcesem, co stanowi potwierdzenie tezy artykułu.

ISSN:2450-6869