Procedura zabezpieczająca oryginalność publikacji
 
Zgodnie ze standardami określonymi dla czasopism naukowych przez Minister‐ stwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, redakcja prosi Autorów o ujawnianie informacji o podmiotach przyczyniających się do powstania publikacji (wkład merytoryczny, rzeczowy, finansowy etc.). Autorzy opracowań powinni w spo‐ sób przejrzysty i rzetelny prezentować rezultaty swojej pracy, niezależnie od tego, czy są jej bezpośrednimi autorami, czy też korzystali z pomocy wyspecjali‐ zowanego podmiotu (osoby fizycznej lub prawnej).

„Ghostwriting” ‐ to sytuacja, w której ktoś wniósł wkład w powstanie publika‐ cji, bez ujawnienia swojego udziału jako jeden z autorów lub bez wymienienia jego roli w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji).

„Guest authorship” ‐ to sytuacja, w której udział autora jest znikomy lub w ogó‐ le nie miał miejsca, a pomimo to jest autorem/współautorem publikacji).

Aby zapobiec tym niepożądanym zjawiskom redakcja Defence Science Review przyjmuje następujące zasady:

1. Autorzy publikacji powinni ujawnić wkład poszczególnych osób w po‐ wstanie publikacji (z podaniem afiliacji oraz kontrybucji, tj. informacji, kto jest autorem koncepcji, założeń, metod, protokołu itp. wykorzystywa‐ nych przy przygotowaniu publikacji), przy czym główną odpowiedzialność za ujawnieni wskazanych danych ponosi składający opracowanie.

2. W przypadku stwierdzenia zjawisk typu „ghostwriting” oraz „guest authorship” redakcja dokumentuje te przypadki oraz powiadamia o tym fakcie instytucję zatrudniającą autora oraz stowarzyszenia, zespoły i to‐ warzystwa naukowe, których jest członkiem.

3. W przypadku finansowania badań wykorzystanych w publikacji autor zobowiązany jest podać źródło finansowania.
 
ISSN:2450-6869