Wytyczne dla autorów
 
Do Przeglądu Nauk o Obronności (Defence Science Review) można zgłaszać manuskrypty napisane w języku angielskim lub w innych językach ojczystych, które należy przesyłać za pośrednictwem elektronicznego systemu składania wniosków zgodnie z zasadami formatowania określonymi poniżej (patrz: szablon).

Redakcja zachowuje prawo do odrzucenia zgłoszenia bez recenzji, jeśli nie są spełnione następujące kryteria:
 • Praca nie odpowiada profilowi czasopisma (cele i zakres tematyczny czasopisma, patrz: link);
 • Praca nie wnosi znaczącej nowej wiedzy ani wartości;
 • Praca nie przedstawia omawianych zagadnień w globalnym wymiarze;
 • Praca nie spełnia wytycznych dotyczących redagowania (patrz poniżej);
 • Jakość języka angielskiego pracy jest słaba;
 • Praca zawiera istotne błędy lub niedociągnięcia;
 • Wykorzystana jest niedostateczna bibliografia: nieaktualne pozycje, publikowane lokalnie wpisy, które nie są zawarte w bazie danych SCOPUS (co najmniej 50% wpisów powinno być cytowanych w SCOPUS; maks. 2 własne cytaty; maks. 50% własnych cytatów artykułów PNO).


Zasady formatowania dotyczące wstępu i wkładów autorówStreszczenie:
 • Zwięzły opis pracy podzielony na następujące części:
  • Cele: Zwięzły zarys tła pracy, określenie celów badania i opis wszystkich wziętych pod uwagę hipotez.
  • Metody: Przedstawienie metodologii badania, wyjaśnienie metod ilościowych lub jakościowych i określenie instrumentów badawczych.
  • Wyniki: Zwięzłe podsumowanie najważniejszych uzyskanych wyników.
  • Wnioski: Wyjaśnienie, dlaczego wyniki badań są znaczące i jakie kluczowe przesłanie niosą.
 • 200-250 słów
 • Streszczenie jest publikowane osobno w wielu bazach indeksujących, dlatego powinno być kompletne.

Słowa kluczowe:
 • Słowa opisujące treść pracy
 • Należy podać 3–5 słów.

Struktura pracy:
 • We wstępie zawarty jest cel artykułu, hipotezy i strategie badawcze (metody) przyjęte do realizacji celu badawczego;
 • Główna część pracy przedstawia wyniki badania i dyskusję;
 • We wnioskach nawiązuje się do celu artykułu określonego we wstępie, podkreślając znaczenie uzyskanych wyników;
 • Bibliografia powinna obejmować wyłącznie publikacje naukowe cytowane w artykule. Odniesienia powinny być aktualne i kompletne (co najmniej 50% wpisów powinno być cytowanych w SCOPUS; maks. 2 własne cytaty; maks. 50% własnych cytatów artykułów PNO).

Formatowanie:
 • Objętość pracy nie powinna przekraczać 40 000 znaków.
 • 1 odstęp między wierszami
 • Marginesy 2,5 cm
 • Czcionka – Times New Roman 12
 • Tekst wyjustowany

Układ strony:
 • Rozmiar strony A4.
 • Marginesy: górny 2,5 cm, dolny 2,5 cm, wewnętrzny 2,5, zewnętrzny 2,5 cm.
 • Listy powinny być tworzone za pomocą znaków wypunktowania konsekwentnie użytych w całym tekście (preferowana jest kropka).
 • Bez numeracji stron.
 • Odwołania w tekście powinny być oparte na stylu przypisów harwardzkich Taylor & Francis (w przypisie końcowym: TF-V HarvwardB).
 • Tytuł artykułu: czcionka Times New Roman, 14 pkt, pogrubiony, wielkie litery, odstępy: przed - 0 cm, po - 8 cm, wyśrodkowany.
 • Podwójny odstęp między wierszami przed i po tytule.
 • Nagłówki: czcionka Times New Roman, 14 pkt, pogrubione, nie należy używać wielkich liter, odstępy: przed - 0 cm, po - 8 cm, wyrównanie do lewej.
 • Pojedynczy odstęp między wierszami przed i po nagłówkach, podobnie jak w przypadku tytułu.

Tabele, ryciny, obrazy:
 • Powinny być ponumerowane.
 • Powinny być wyśrodkowane.
 • Zdjęcia i obrazy należy przesyłać w formacie *.jpeg.
 • Tytuł: czcionka Times New Roman, 12 pkt., wyśrodkowany, pogrubiony, tabele - powyżej, ryciny i inne - poniżej.
 • Źródło: czcionka Times New Roman, 12 pkt.

Cytaty w tekście:
 • Cytaty powinny być pisane zwykłą czcionką (nie kursywą), z podaniem ich źródła w odwołaniu w tekście.
 • Jeśli fragment cytatu jest pominięty, należy użyć znaku […].

Odwołanie w tekście:
 • Przypisy w stylu harwardzkim Taylor & Francis (w przypisie końcowym styl ten jest oznaczony jako TF-V HarvardB). Możliwe jest również zastosowanie stylu APA6.
 • Przypisów dolnych można używać w celu dodatkowego objaśnienia; powinny być ponumerowane;

Bibliografia:
 • Czcionka: Times New Roman 12 pkt.
 • Powinna zawierać jedynie pozycje wymienione w pracy.
 • Powinna być zapisana w kolejności alfabetycznej, począwszy od nazwiska autora.
 • Strony internetowe, do których autor się odwołuje, również powinny być wymienione.
 • Każdy wpis powinien zawierać: pełne nazwisko i inicjały imion autora, rok wydania, pełny tytuł pracy, w przypadku pozycji redagowanych - tytuł i nazwiska redaktorów, wydawcy oraz miejsce wydania.
 • W przypadku artykułów, tytuł czasopisma powinien być zapisany kursywą; należy również podać rok wydania, tom i numery stron.
 • Jeżeli artykuł ma identyfikator dokumentu elektronicznego (DOI), należy go podać.
 • W przypadku korzystania ze stron internetowych, należy podać datę uzyskania dostępu w nawiasach kwadratowych: [12 sierpnia 2013 r.]. hiperłącza powinny być usunięte.


Opis stylu przypisów harwardzkich (Taylor & Francis)


Przypisy w pracy powinny być zgodne ze stylem harwardzkim (Taylor & Francis) (patrz: szablon).

Podstawowe reguły:
 • Wszystkie główne słowa w tytułach czasopism i książek powinny być zapisane wielkimi literami
 • Zawsze należy podawać numer strony w przytaczanym tekście (Johnson 2013, p. 10)
 • Publikacje tego samego autora z tego samego roku: rozróżnia się je w kolejności publikacji, za pomocą sufiksu alfabetycznego umieszczanego po roku publikacji (2017a, 2017b itp.). Ten sam sufiks służy do rozróżnienia odniesienia do danej publikacji w tekście.
  Lista bibliograficzna (pod nagłówkiem Bibliografia) zawiera szczegółowe informacje o wszystkich źródłach przytaczanych w tekście. Każda wymieniona pozycja musi być przytoczona w artykule.
 • Kolejność listy bibliograficznej jest alfabetyczna według nazwiska głównego autora:
  W przypadku wielu autorów: nazwiska autorów powinny być zapisane dokładnie tak, jak podano w publikacji. Główny autor jest wymieniony jako pierwszy przez wydawcę
 • Ten sam autor, różne lata publikacji: należy podać listę pozycji autora chronologicznie, zaczynając od najwcześniejszej daty
 • Ten sam autor, ten sam rok publikacji: należy użyć sufiksu alfabetycznego (2017a, 2017b)


Artykuł w czasopiśmieAutor, A. A. i Autor, B., Rok. Tytuł artykułu. Tytuł czasopisma, Tom (wydanie),strony.

Evans, W.A., 1994. Approaches to intelligent information retrieval. Information Processing and Management, 1 (2), 147-168.
KsiążkaAutor, A., Rok. Tytuł książki. Miejsce wydania: Wydawca.

Mercer, P.A. and Smith, G., 1993. Private viewdata in the UK. 2nd ed. London:Longman.
RozdziałAutor, A., Rok. Tytuł rozdziału. W: A. Redaktor i B. Redaktor, red. Tytuł książki. Miejsce wydania: Wydawca, strony.

Bantz, C.R., 1995. Social dimensions of software development. In: J.A. Anderson, ed. Annual review of software management and development. Newbury Park, CA: 502-510.
Opublikowane konferencje, seminaria i spotkaniaAutor, A. A., Autor, & Autor, C., Rok. Tytuł pracy. W: A. Redaktor, B. Redaktor & C. Redaktor (red.), Tytuł konferencji: informacja o konferencji. Miejsce konferencji, data konferencji, strony

Eidenberger, H., Breitenender, C. and Hitz, M., 2002. A Frameworks for Visual Information Retrieval. In S-K. Chang, Z. Chen and S-Y. Lee (eds), Recent advances in visual information systems: 5th International conference, VISUAL 2002 proceesings. Hsin Chu, Taiwan, 11-13 marca 2002r., 105-116
Dokument internetowyAutor, A., Rok. Tytuł dokumentu [online]. Źródło. Dostępne pod adresem: URL [Dostęp dnia].

Holland, M., 2004. Guide to citing Internet sources [online]. Poole, Bournemouth niversity. Dostępne pod adresem:
http://www.boumemouth.ac.uk/library/using/guide_to_citing_intemet_sourc.html [Dostęp dnia 4 listopada 2004].
Artykuł w gazecieAuthor, A. (or Title of Newspaper), Year. Title of article. Title of Newspaper, day Month, page, column.

Independent, 1992. Picking up the bills. Independent, 4 June, str. 28a.
Praca dyplomowaAutor, A., 1995. Tytuł pracy. Typ pracy (stopień). Uniwersytet.

Agutter, A.J., 1995. The linguistic significance of current British slang. Thesis (PhD). Edinburgh University.
Akty normatywnePrzykład: Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (DzU z 2013 r., poz. 1393), rozdział 1, art. 2, pkt 2.

Commonwealth of Australia, A., 2001. Corporations Act 2001 [online]. Dostępne pod adresem: https://www.legislation.gov.au/Details/C2017C00328/Html/Volume_1, http://www.legislation.gov.au/Details/C2017C00328 [Dostęp dnia 30 marca 2018].
 
ISSN:2450-6869