PSYCHOLOGICAL AND CULTURAL FACTORS OF FEELING INSECURITY IN TERMS OF SOCIAL SECURITY
 
More details
Hide details
1
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie Wydział Logistyki / Instytut Systemów Bezpieczeństwa i Obronności
 
 
Publication date: 2016-10-10
 
 
Przegląd Nauk o Obronności 2016;(1-2):279-288
 
ABSTRACT
Article is about the psychological and cultural determinants of social security as a component of national security. It is attempt to show some of the mechanisms of cognitive-emotive implying certain moods of citizens against threats to their sense of normal functioning, duration and development.
 
REFERENCES (22)
1.
Burszta W., Kotwice pamięci. Wojny kulturowe z popnacjonalizmem w tle, WydawnictwoIskry, Warszawa 2013.
 
2.
Cassirer E., Esej o człowieku. Wstęp do filozofii kultury, Warszawa 1997.
 
3.
Cieciuch J., Nadzieja jako moderator związku poczucia koherencji z preferencjamiwartości, „Fides of Ratio” 2010/2.
 
4.
Czaja J., Kulturowe czynniki bezpieczeństwa, Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne, Kraków 2008.
 
5.
Giddens A., Nowoczesność i tożsamość, PWN, Warszawa 2002.
 
6.
Gieryszewski J., Bezpieczeństwo społeczne. Studium z zakresu teorii bezpieczeństwanarodowego, Oficyna Wydawnicza Delfin, Warszawa 2003.
 
7.
Jakubczak R., Skrabacz A., Gąsiorek K., Obrona narodowa w tworzeniu bezpieczeństwa Polski XXI w. Podręcznik przysposobienia obronnego dla studentek i studentów,Bellona, Warszawa 2008.
 
8.
Klamut R., Sommer H., Michalski K., Aktywność obywatelska we współczesnymspołeczeństwie demokratycznym. Wybrane zagadnienia, SEITON, Kraków 2010.
 
9.
Klamut R., Bezpieczeństwo jako pojęcie psychologiczne, „Zeszyty Naukowe PolitechnikiRzeszowskiej”, z. 19(4/2012).
 
10.
Kłoskowska A., Kultura masowa. Krytyka i obrona, PWN, Warszawa 2006.
 
11.
Kozielecki J., Transgresja i kultura, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa1997.
 
12.
Leszczyński M., Bezpieczeństwo społeczne Polaków wobec wyzwań XXI wieku, Wyd.Delfin, Warszawa 2010.
 
13.
Melosik Z., Tożsamość, ciało i władza w kulturze instant, Oficyna Wyd. Impuls, Kraków 2010.
 
14.
Michałowska G., Bezpieczeństwo kulturowe w warunkach globalizacji procesówspołecznych, Wrocław 2000.
 
15.
Nowicka E., Świat człowieka − świat kultury, PWN, Warszawa 2013.
 
16.
Orczyk J., Polityka społeczna: uwarunkowania i cele, Wyd. Akademii Ekonomicznej,Poznań 2005.
 
17.
Pomykało M., Bezpieczeństwo – w poszukiwaniu definicji, „Zeszyty NaukowePolitechniki Rzeszowskiej: Zarządzanie i Marketing” (2010/17).
 
18.
Skrabacz A., Bezpieczeństwo społeczne – podstawy teoretyczne i praktyczne, Elipsa,Warszawa 2012.
 
19.
Stańczyk J., Współczesne pojmowanie bezpieczeństwa, Wyd. ISP PAN, Warszawa1996.
 
20.
Suchodolski B., Wychowanie i odpowiedzialność za świat, [w:] Sposoby istnienia. Działanie wobec siebie i innych (praca zbiorowa pod red. J. Rudniańskiego i K. Murawskiego),PIW, Warszawa 1998.
 
21.
Tomaszewski T., Z pogranicza psychologii i pedagogiki, Warszawa 1997.
 
22.
Ziemba R., O tożsamości nauk o bezpieczeństwie, „Zeszyty Naukowe AON”, nr 1(86),2012.
 
eISSN:2719-6763
ISSN:2450-6869
Journals System - logo
Scroll to top