NEGATIVE TRANSGRESSION AND ONTOGENETIC HUMAN SAFETY
 
More details
Hide details
1
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie Wydział Logistyki / Instytut Systemów Bezpieczeństwa i Obronności
 
 
Publication date: 2016-10-10
 
 
Przegląd Nauk o Obronności 2016;(1-2):187-199
 
ABSTRACT
This article indicates the role and importance of the transgression in the ontogenetic human development. It represents the attempt to show some the risks and the dangers arising by excessive and destructive crossing the borders of his achievements.
 
REFERENCES (25)
1.
Adler A., Sens życia, PWN, Warszawa 1986.
 
2.
Arandowska E., Goszczyńska M. (red.), Człowiek wobec wyzwań i dylematówwspółczesności, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2006.
 
3.
Aronson E., Człowiek – istota społeczna, PWN, Warszawa 2005.
 
4.
Birch A., Psychologia rozwojowa w zarysie, PWN, Warszawa 2012.
 
5.
Cassirer E., Esej o człowieku. Wstęp do filozofii kultury, Wydawnictwo Czytelnik,Warszawa 1998.
 
6.
Cialdini R., Wywieranie wpływu na ludzi, GWP, Gdańsk 1998.
 
7.
Dawidczyk A., Nowe wyzwania, zagrożenia i szanse dla bezpieczeństwa Polski u proguXXI wieku, AON, Warszawa 2001.
 
8.
Dąbrowski K., W poszukiwaniu zdrowia psychicznego, PWN, Warszawa 1996.
 
9.
Disalvo D., Mózg na manowcach, PWN, Warszawa 2013.
 
10.
Dobosz A., Kowalewski A., Bezpieczeństwo ontologiczne, Wydawnictwo Epigram,Bydgoszcz 2007.
 
11.
Gawrycki M., Bloch N., Kuba, Wydawnictwo Trio, Warszawa 2010.
 
12.
Gryz J., Zarys podstaw teorii bezpieczeństwa, AON, Warszawa 2012.
 
13.
Karczewski E., Turystyka jako otwarcie się i reorientacja postrzegania innych, „ZeszytyNaukowe WSHiFM”, „Turystyka i Zdrowie” 2009, z. 1.
 
14.
Koziej S., Współczesne problemy bezpieczeństwa międzynarodowego i narodowego,Biuro Badań Strategicznych, Warszawa 2003.
 
15.
Kozielecki J., Transgresja i kultura, Wyd. Akademickie „Żak”, Warszawa 1997.
 
16.
Krishnamurti J., Całkowicie inny sposób życia, Wydawnictwo KOS, Katowice 2008.
 
17.
Kulczyk W., Wprowadzenie do nauk Gurdżijewa, Wydawnictwo „Ravi”, Łódź 2004.
 
18.
Maslow A., Motywacja i osobowość, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 1990.
 
19.
Olszewski R., Bezpieczeństwo współczesnego świata, Wydawnictwo Adam Marszałek,Toruń 2006.
 
20.
Raczkowski K., Bezpieczeństwo ekonomiczne. Wyzwania dla zarządzania państwem,Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2012.
 
21.
Reykowski J., Motywacje, postawy prospołeczne a osobowość, PWN, Warszawa 1986.
 
22.
Ślaski S., Zachowania transgresyjne − próba psychologicznego pomiaru, „PrzeglądPsychologiczny” nr 4/2010.
 
23.
Stańczyk J., Współczesne pojmowanie bezpieczeństwa, ISP PAN, Warszawa 1996.
 
24.
Tolle E., Mowa ciszy, Łódź 2003.
 
25.
Zimbardo P. (red.), Psychologia i życie, PWN, Warszawa 2010.
 
eISSN:2719-6763
ISSN:2450-6869
Journals System - logo
Scroll to top