LOGISTICS IN CRISIS MANAGEMENT
 
More details
Hide details
1
Uniwersytet Techniczny w Koszycach
 
2
Politechnika Rzeszowska Wydział Zarządzania
 
 
Publication date: 2017-10-10
 
 
Przegląd Nauk o Obronności 2017;(4):137-147
 
ABSTRACT
Effective removal of all risks and their adverse effects depends on the existing and appropriately structured crisis management system, which is one of the most important components of the logistical security system. The article takes a theoretical synchronization of the concepts of civil logistics and crisis management logistics.
 
REFERENCES (27)
1.
Beier F.J., Rutkowski K., Logistyka, Warszawa 1993.
 
2.
Emergency Management, Principles and Practice for Local Government, Washington 2007.
 
3.
Ficoń K., Logistyka kryzysowa. Procedury, potrzeby, potencjał, Warszawa 2011.
 
4.
Ficoń K., Trzy logistyki. Wojskowa, kryzysowa, rynkowa, Warszawa 2015.
 
5.
Gołębiewski J., Propedeutyka zarządzania kryzysowego, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2015.
 
6.
Jedynak J., Rola i znaczenie ratownictwa w zarządzaniu kryzysowym, [w:] Zarządzanie kryzysowew administracji, red. R. Częścik, Z. Nowakowski, T. Płusa, J. Rajchel, K. Rajchel, Warszawa–Dęblin2014.
 
7.
Leksykon zarządzania, red. M. Romanowska i inni, Warszawa 2004.
 
8.
Lidwa W., Krzeszowski W., Więcek W., Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych, Warszawa2010.
 
9.
Marjański A., Logistyka w sytuacjach kryzysowych. Procedury zabezpieczenia logistycznegoludności poszkodowanej w sytuacjach kryzysowych, Łódź 2015.
 
10.
Mroczko F., Logistyka, Prace Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości z siedzibąw Wałbrzychu, 1/2016.
 
11.
Nowak E., Logistyka w sytuacjach kryzysowych, Warszawa 2009.
 
12.
Olejarz T., Funkcjonowanie gospodarki żywnościowej Wojska Polskiego w latach 70. i 80. XXwieku – wybrane aspekty, Rzeszów 2017.
 
13.
Olejarz T., Obrona cywilna w systemie obronnym państwa, MMR, vol. XIX, 21 (2/2014).
 
14.
Olejarz T., Zarządzanie kryzysowe w przypadku wystąpienia powodzi – aspekt praktyczny,Rzeszów 2017.
 
15.
Pac B., Istota zarządzania zabezpieczeniem logistycznym w sytuacjach kryzysowych i stanachnadzwyczajnych, Prace Naukowe UEK we Wrocławiu, nr 383/2015.
 
16.
Pomykała M., Formy realizacji procesu planowania w zarządzaniu kryzysowym, [w:] Zarządzaniekryzysowe w administracji, red. R. Częścik, Z. Nowakowski, T. Płusa, J. Rajchel, K. Rajchel,Warszawa–Dęblin 2014.
 
17.
Sienkiewicz-Małyjurek K., Krynojewski F., Zarządzanie kryzysowe w administracji publicznej,Warszawa 2010.
 
18.
Sienkiewicz-Małyjurek K., Skuteczne zarządzanie kryzysowe, Warszawa 2015.
 
19.
Sienkiewicz-Małyjurek K., Specyfika łańcucha dostaw w procesie zarządzania kryzysowego,Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, seria Organizacja i zarządzanie, z. 70/2014.
 
20.
Skarżyński M., George, Cyprus Thorpe „Czysta logistyka”, Czasopismo „Logistyka”, 1/2009.
 
21.
Stęplewski B., Podstawy logistyki bezpieczeństwa, Warszawa 2016.
 
22.
Szudy M., Efektywność ekonomiczna w ujęciu dynamicznym a sprawność systemu gospodarczego,Studia Ekonomiczne, 176/2013.
 
23.
Szymonik A., Logistyka w bezpieczeństwie, Warszawa 2010.
 
24.
Szymonik A., Logistyka w sytuacjach kryzysowych, Czasopismo „Logistyka”, 3/2011.
 
25.
Szymonik A., Zarządzanie logistyką w sytuacjach kryzysowych, Czasopismo „Logistyka”, 4/2011.
 
26.
Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. z 2007 r., nr 89, poz. 590z późn. zm.).
 
27.
van Wassenhove L.N., Humanitarian aid Logistics: supply chain management in high gear,Journal of the Operational Research Society, Vol. 57, No. 5, 2006.
 
eISSN:2719-6763
ISSN:2450-6869
Journals System - logo
Scroll to top