SUBJECTIVITY OF ENERGY SECURITY IN SELECTED POLISH REGIONS ON THE EXAMPLE OF GEOTHERMAL RESOURCES
 
More details
Hide details
1
WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA W WARSZAWIE WYDZIAŁ LOGISTYKI INSTYTUT SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA I OBRONNOŚCI
 
 
Publication date: 2019-01-25
 
 
Przegląd Nauk o Obronności 2018;(5):93-105
 
ABSTRACT
The study attempts to analyze the issues need to build subjective Polish energy security in the context of its rich geothermal resources at the disposal of the various regions of our country. Adoption of these measures allows not only to increase the diversification of sources of energy supply, but also brings significant benefits in economic, social and environmental. This issue is presented in three aspects: • Sources and geothermal energy resources in different regions of Polish; • Advantages and disadvantages of using geothermal energy; • Examples of the use of geothermal energy in some regions Polish. To show the deeper problem, it was used a research method analytical and synthetic.
 
REFERENCES (13)
1.
Ćwik B. (2017), Postrzeganie sygnałów ostrzegających organizację w sytuacjach niedeterministycznych, WAT, Warszawa.
 
2.
Górecki W. (2008), Wody Geotermalne Polski, AGH, Kraków.
 
3.
Kępińska B. (2013), Wykorzystanie energii geotermalnej w Polsce, 2012-2013, Technika Poszukiwań Geologicznych. Geotermia, Zrównoważony Rozwój nr 1/2013.
 
4.
Świerszcz K. (2016), Bezpieczeństwo energetyczne Polski – wybrane aspekty obronne, w: Energetyka – szanse, wyzwania i zagrożenia. Logistyka – ekonomia – prawo – polityka – bezpieczeństwo – obronność – technika, Fundacja na rzecz Czystej Energetyki, Poznań.
 
5.
Świerszcz K. (2016), Obrona bezpieczeństwa energetycznego Polski w aspekcie geotermalnych dóbr narodowych, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie”, t. XVII, z. 5, cz. I, „Współczesne aspekty bezpieczeństwa, red. A. Stępień, K. Meszyński, SAN, Łódź – Warszawa.
 
6.
Świerszcz K. (2017), The Impact of Energy Poverty on the Level of Social Security, in: 2017 4th International Conference on Management Science and Management Innovation, Edited by Hui-Ming Wee, ATLANTIS PRESS, Suzhou, China.
 
7.
Świerszcz K. (2017), The impact of energy poverty on the level of social security, Advances in Economics, Business and Management Research, volume 31.
 
8.
Świerszcz K. (2017), Ubóstwo energetyczne w Polsce wyznacznikiem dla niemilitarnego systemu bezpieczeństwa energetycznego społeczności lokalnych, w: Polityczno-społeczne i ekonomiczne zmiany w Europie w świetle Globalnej strategii na rzecz polityki zagranicznej i bezpieczeństwa Unii Europejskiej, red. M. J. Tomaszyk, WNPiD UAM, Poznań.
 
9.
Świerszcz K., Ćwik B. (2017), Geothermal energy as a Part of Non-military Defence Strategy in the Context of the Prevention of Energy Poverty of Local Communities, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, t. XVIII, z. 5, cz. I, Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe. Zarządzanie bezpieczeństwem, red. Z. Wilk-Łoś, M. Stępiński, SAN, Łódź – Warszawa.
 
10.
Świerszcz K., Grenda B. (2018), Poziom ubóstwa energetycznego w wybranych regionach kraju, jako miernik poziomu bezpieczeństwa energetycznego w wymiarze społecznym, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, t. XIX, z. 2, cz. 3, Bezpieczeństwo zintegrowane współczesnej Polski, red. A. Stępień, R. Stawicki, SAN, Łódź – Warszawa.
 
11.
Tytko R. (2011), Odnawialne źródła energii, Eurogospodarka, Warszawa.
 
12.
Kozłowski R. H., Geotermia to nasza specjalność, (wykład z dnia 15.11.2008 r. w Kaliszu), w: http://jednoczmysie.pl/artykul...
 
13.
Legutko Ł., 2 Bałtyki ciepłej wody pod Polską? Energia tania, choć …, 2003, w: http://www.gigawat.net.pl/arch...
 
eISSN:2719-6763
ISSN:2450-6869
Journals System - logo
Scroll to top