STABILIZING INSTRUMENTS OF THE FINANCIAL SAFETY NET IN POLAND
 
 
More details
Hide details
1
MILITARY UNIVERSITY OF TECHNOLOGY DEPARTMENT OF LOGISTICS INSTITUTE OF SECURITY AND DEFENSE SYSTEMS
 
 
Publication date: 2019-01-25
 
 
Przegląd Nauk o Obronności 2018;(5):107-119
 
ABSTRACT
The article describes the shape of the financial safety net in the banking system in Poland. The Polish National Bank, Financial Supervision Commission and the Bank Guarantee Fund instruments were described in respect of the stability of the banking system. The study also included functions (instruments) and of the Committee of Financial Stability as a collective body set up to ensure cooperation and coordination between the financial safety net institutions to support and maintain the stability of the domestic financial system.
 
REFERENCES (18)
1.
Bordo M. and others., Aggregate Price Shocks and Financial Instability: A Historical Analysis, Working Paper 2000-005B http://research.stlouisfed.org..., September 2001, Federal Reserve Bank of St. Louis.
 
2.
Capiga M., Gradoń W., Szustak G., Sieć bezpieczeństwa finansowego, CeDeWu, Warszawa 2010.
 
3.
Capiga M., Gradoń W., Szustak G., Systemy wczesnego ostrzegania w ocenie działalności instytucji finansowych, CeDeWu, Warszawa 2013.
 
4.
Filar W., Stępień K., Rola NBP jako kluczowej instytucji sieci bezpieczeństwa finansowego w zapewnianiu stabilności systemu bankowego w Polsce, in: Bunt i reforma, ed. G. Osiki, Wyd. Homini, Kraków 2011.
 
5.
Kałuzińska V., Bank centralny wobec kwestii stabilności systemu finansowego, in: Ruch prawniczy, ekonomiczny i socjologiczny, Rok LXX1 – zeszyt 1, 2009.Kraś I., Polityka banku centralnego a bezpieczeństwo finansowe państwa, in: „Przegląd Strategiczny”., 2013, no. 1. Padoa – Schioppa T., Central banks and financial stability: exploring a land in between, in: “The transformation of the European financial system”, Gaspar, V., Hartman, P., Sleijpen, O., [ed.], Second ECB Central Banking Conference, European Central Bank, Frankfurt am Main, 2003Polityka pieniężna. Cele, strategie, instrumenty, ed. W. Przybylska-Kapuścińska, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznać 2002.
 
6.
Polityka sprawowania przez Narodowy Bank Polski nadzoru systemowego w zakresie systemu płatniczego, NBP, Warszawa, 2015.
 
7.
Schinasi G.J., Responsibility of central banks for stability in financial markets, Working Paper, 2003, No. 121, IMF, Washington D.C.
 
8.
Smaga P., Pomiar stabilności banku centralnego, in: „Bezpieczny Bank”., 2014, 4(57).
 
9.
Solarz J.K., Międzynarodowy system finansowy. Analiza instytucjonalna -porównawcza, Biblioteka Menedżera i Bankowca, Warszawa 2001, pp. 183-184.
 
10.
Szczepańska O., Stabilność finansowa jako cel banku centralnego, Wyd. Naukowe Scholar, Warszawa 2008.
 
11.
Szczepańska O., Sotomska-Krzysztofik P., Pawliszyn M., Pawlikowski A., Instytucjonalne uwarunkowania stabilności finansowej na przykładzie wybranych krajów, Materiały i Studia, no. 173, NBP, Warszawa, kwiecień 2004.
 
12.
Szczepańska O., Sotomska-Krzysztofik P., Pawliszyn M., Banki centralne wobec kryzysów w systemie bankowym, Materiały i Studia, Zeszyt nr 179, NBP, Warszawa, listopad 2004.
 
13.
Zygierewicz M., Stabilność finansowa, w: „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin – Polonia”, Sectio H, 2013, Vol. XL VII, 3.
 
14.
Statement of the Minister of Finance of 17 November 2014 on the uniform text of the Minister of Finance on the establishment of Financial Market Development Council, Official Journal of Minister of Finance, Warsaw, 19 November 2014, Pos. 50.
 
15.
The Law on the Polish National Bank of August 29, 1997. (OJ 1997 No. 140, item. 938, as amended).
 
16.
The Act on Financial Market Supervision of 21 July 2006. (OJ 2006 No 157, item. 1119, as amended). The Law on the Bank Guarantee Fund of 14 December 1994. (OJ 1995 No. 4 pos. 18, as amended). The Act of 29 August 1997 on Banking Law (Journal of Laws of 2015. Poz.128).
 
17.
The Act of 7 November 2008 on the Financial Stability Committee (OJ 2008. No. 2009 poz.1317).
 
18.
The law of 5 August 2015 on macro-prudential oversight of the financial system and crisis management in the financial system (OJ 2015, pos. 1513).
 
eISSN:2719-6763
ISSN:2450-6869
Journals System - logo
Scroll to top