Pro-social activities and grassroots initiatives during Russia's attack on Ukraine - institutional field in aid activities for Ukraine (the case of the "Wroclaw Railway Station"
 
More details
Hide details
1
Institute of Sociology, University of Wroclaw, Poland
 
 
Submission date: 2022-12-14
 
 
Final revision date: 2023-03-02
 
 
Acceptance date: 2023-03-02
 
 
Online publication date: 2023-03-06
 
 
Publication date: 2023-03-06
 
 
Corresponding author
Aleksandra Magdalena Perchla-Włosik   

Institute of Sociology, University of Wroclaw, Wrocław, Poland
 
 
Przegląd Nauk o Obronności 2022;(15):161-176
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Objectives:
The aim of the article is to determine whether the formation of organisational structures appears in the transformation of grassroots initiatives "coming from the people", in the course of activities for refugees from Ukraine. How to relate the theory of the organisational field to them and what are the possible consequences of institutionalising these endeavours.

Methods:
For this purpose, observations were made of social media dedicated to volunteer activities at the PKP Main Railway Station in Wrocław and in-depth interviews were conducted with the initiators of these activities and other volunteers. The analysis was also carried out with reference to secondary data results in the form of research reports and statistics.

Results:
The case study shows that grassroots, spontaneous actions of individuals become networked and then organised, within an organisational field, and that they are not always spontaneous and independent. The article is set in the context of sociologically relevant theoretical paradigms.

Conclusions:
The cooperation of social organisations with volunteers requires the constant motivation of those involved to continue their activities and the search for new people willing to engage in selfless activity for the benefit of another person. This activity requires knowledge and experience to influence people's decisions to get involved in a way that is appropriate to their beliefs and shared values. This allows us to see the difference between informal self-organisation of citizens and formal civic groups, as the functioning of the latter is specifically regulated by those in power, which influences the effects of their actions.

 
REFERENCES (25)
1.
Bieńkowski, W. (1966), Problemy teorii rozwoju społecznego, PWN, Warszawa.
 
2.
Basińska, A., Jeran, A. (2014), Odmiany prospołeczności - studium wolontariuszy akcyjnych w Polsce, Przegląd Prawniczy, Ekonomiczny i Społeczny 3/2014.
 
3.
Blau, P. (1964), Exchange and Power in Social Life, John Wiley & Sons, New York.
 
4.
DiMaggio, P., Powell M. (2006), Nowe spojrzenie na „żelazną klatkę”: instytucjonalny izomorfizm i racjonalność zbiorowa w polach organizacyjnych, [w:] Jasińska-Kania, A.,. Nijakowski, L. M., Szacki, J., Ziółkowski , M., (red.), Współczesne teorie socjologiczne, Tom 1, Warszawa: Scholar, s. 600–612.
 
5.
Górecki, M. (1999), Wolontariat [w:] D. Lalak i T. Pilch (red.), Elementarne pojęcia pedagogiki społecznej i pracy socjalnej, Warszawa.
 
6.
Gruszczyńska, E., Zacharska-Błaszczyk, J. (2016), Uwarunkowania, determinanty i efektywność w ramach wolontariatu na rzecz potrzebujących, Perspectiva. Legnickie Studia Teologiczno-Historyczne, 28 (2016) 1.
 
7.
Fligstein Neil. (2009), Kompetencje społeczne i teoria pola, [w:] Piróg, T., (2016).
 
8.
Manterys, A., Mucha J, (red.), Nowe perspektywy teorii socjologicznej, Kraków: nomos, s. 273–300.w: Piróg, T. Dialog obywatelski w perspektywie socjologicznej. Mity i realia dobrego rządzenia. Kraków: Nomos.
 
9.
Jarymowicz, M. (1979), Modyfikowanie wyobrażeń dotyczących "ja" dla zwiększenia gotowości do zachowań prospołecznych, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1979 [w:] A. M. Basak, Wpływ rodziny na kształtowanie postaw prospołecznych dzieci, Pedagogika Rodziny. Family Pedagogy nr 3(3)/2013.
 
10.
Naisbitt, J. (1982), Megatrends. Ten New Directions Transforming Our Lives, Warner Books, London.
 
11.
Maclver, R., Page, M. H., (1981), Society. An Introductory Analysis, Macmillan Publishers India Limited, London.
 
12.
Malinowski, B (1958), Szkice z teorii kultury, Wydawnictwo Szkoła i Wiedza, Warszawa.
 
13.
Paluch, A. K. (1976), Konflikt, modernizacja i zmiana społeczna, PWN, Warszawa.
 
14.
Parsons, T., Smelser. N.J., (2006), Funkcjonalne zróżnicowanie społeczeństwa, [w:] Jasińska-Kania, A.,. Nijakowski, L. M., Szacki, J., Ziółkowski , M., (red.), Współczesne teorie socjologiczne, Tom 1, Warszawa: Scholar, s. 390–403.
 
15.
Pieniążek, M., Zielińska, M. (2017), Wolontariat jako forma aktywności prospołecznej młodzieży studenckiej, Pedagogika, Zeszyt 15/2017.
 
16.
Piróg T., (2016). Dialog obywatelski w perspektywie socjologicznej. Mity i realia dobrego rządzenia. Kraków: Nomos.
 
17.
Raciborski, J. (2010), Praktyki obywatelskie Polaków. Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, Warszawa.
 
18.
Reykowski, J., (1979), Motywacja postaw prospołecznych a osobowość, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 
19.
Rybicki, P., (1979), Struktura społecznego świata, Wydawnictwo PWN, Warszawa.
 
20.
Sowa, K., (1938), Wstęp do socjologicznej teorii zrzeszeń, PWN, Warszawa.
 
21.
Turner, J. H., (1985), Struktura teorii socjologicznej, PWN, Warszawa.
 
22.
Warren M., (2011). Democracy and Association, Princeton and Oxford: Princeton University Press, w: Piróg, (2016).
 
23.
Wójcik, P. (2013), Znaczenie studium przypadku jako metody badawczej w naukach o zarządzaniu, E-mentor nr 1 (48) / 2013, https://www.e-mentor.edu.pl/ar... (data pobrania 10.12.2022r.).
 
24.
Yin, R., (2009) Case study research: design and methods, Sage, Thousand Oaks 2009.
 
25.
Żurawski, P., (2021), Postawy prospołeczne – solidny fundament społeczeństwa postpandemicznego [w:] Zdrowie i style życia. Ekonomiczne, zdrowotne i społeczne skutki pandemii, pod red.: W. Nowak, K. Szalonki, E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
 
eISSN:2719-6763
ISSN:2450-6869
Journals System - logo
Scroll to top