Realizm, interpretacja, poznanie: zagadnienie obronności w kręgu pytań zasadniczych.
 
More details
Hide details
1
Warsaw University, Poland
 
 
Submission date: 2022-03-23
 
 
Final revision date: 2022-05-10
 
 
Acceptance date: 2022-05-10
 
 
Online publication date: 2022-06-09
 
 
Publication date: 2022-06-09
 
 
Corresponding author
Stanisław Filipowicz   

Warsaw University, Poland
 
 
Przegląd Nauk o Obronności 2021;(12):66-81
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Objectives:
Powiązanie rozważań z zakresu nauki o obronności z refleksją filozoficzną dotyczącą zagadnienia realizmu. Podkreślenie fundamentalnego znaczenia kategorii interpretacji i rozumienia w kształtowaniu podstaw wiedzy powiązanej z pojęciem soft power.

Methods:
Wykorzystanie instrumentarium hermeneutyki - analiza struktur pojęciowych kształtujących osnowę zróżnicowanych i kolidujących ze sobą koncepcji ładu politycznego, z uwzględnieniem dynamiki przemian kształtujących nowe imaginarium światowej polityki.

Results:
Artykuł podkreśla rolę pytań zasadniczych, sytuujących problematykę obronności w obszarze, który wyznacza kategoria rozumienia, kierując tym samym refleksję naukową z zakresu nauki o obronności na tory rozważań ukazujących sporność fundamentalnych pojęć odnoszących się do problematyki ładu politycznego i koncepcji działania związanych realizacją podstawowych interesów państwa. Przedstawia zagadnienie obronności jako wyzwanie interpretacyjne domagające się myślenia wariantowego, uwzględniającego złożoność tradycji intelektualnych uczestniczących w kształtowaniu różnorodnych koncepcji polityki. Ukazuje interpretację jako zasadniczy element potencjału tworzącego zaplecze systemów soft power. Podkreśla fundamentalne znaczenie wiedzy ukształtowanej w kategoriach rozumienia, podejmując argumentację na rzecz zaprezentowania hermeneutyki jako jednego z kluczowych aspektów nauki o obronności. Oświetla kontrowersje dotyczące dwóch odrębnych tradycji myślenia o polityce: idealizmu i realizmu.

Conclusions:
Artykuł pozwala zaakcentować przydatność instrumentarium hermeneutyki w kształtowaniu poznawczego potencjału nauki o obronności. Ukazując zasadniczą rolę języka, i związanych z językiem struktur pojęciowych, umożliwia skupienie uwagi na zagadnieniu konceptualnych ram polityki obronności i roli jaką odgrywa w ich kształtowaniu imaginarium kodujące obrazy rzeczywistości. Skłania do postawienia w centrum refleksji naukowej dotyczącej zagadnienia obronności pytań odnoszących się do pojęcia „rzeczywistości”. Najbardziej konkretnym efektem podejmowanych wywodów jest zaznaczenie fundamentalnej wagi przemian oznaczających odwrót od idealistycznych.

 
REFERENCES (29)
1.
Abel, G. (2014) Świat jako znak i interpretacja. Warszawa: Aletheia.
 
2.
Bacon, F. (1961) Novum Organum. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Naukowe.
 
3.
Baert, P. et al. (2013) Teorie społeczne w wieku XX i dzisiaj. Kraków: Zakład Wydawniczy Nomos Sp. z o. o.
 
4.
Beckwith, Ch. (2020) Imperia Jedwabnego Szlaku. Od epoki brązu do czasów obecnych. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.
 
5.
Brook, T. et al. (2020) Święty ład. Stosunki międzynarodowe w Azji od czasów Czyngis–Chana. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.
 
6.
Deleuze, G. (1999) Filozofia krytyczna Kanta. Doktryna władz. Gdańsk: Wydawnictwo Słowo obraz terytoria.
 
7.
Diggins, J. P. (2011) Why Niebuhr Now?. Chicago: The University of Chicago Press.
 
8.
Dmowski, R. (1933) Myśli nowoczesnego Polaka. Warszawa: Wydawnictwo Capital.
 
9.
Filipowicz, S. (2019) Idola theatri. Interpretacja i zagadnienie realizmu. Teoria polityki, 3.
 
10.
Hassner, P. (2022) Koniec pewników. Eseje o wojnie, pokoju i przemocy. Warszawa: Wydawnictwo Sic!.
 
11.
Kagan, R. (2018) The Jungle Grows Back. America and Our Imperiled World Order. New York: Vintage.
 
12.
Kaplan, R. (1999) An Empire Wilderness. Travels into America’s Future. New York: Vintage.
 
13.
Kaplan, R. (2017) Earning the Rockies. How Geography Shapes America’s Role in the World. New York: Vintage.
 
14.
Kaplan, R. (2018) The Return of Marco Polo’s World. War, Strategy, and American Interests in the Twenty–first Century. New York: Vintage.
 
15.
Kaplan, R. (2013) The Revange of Geography. What the Map Tells us About Coming Conflicts and The Battle Against Fate. New York: Vintage.
 
16.
Kissinger, H. (2016) Porządek światowy. Wołowiec: Wydawnictwo Czarne.
 
17.
Kupchan, Ch. (2013) No One’s World: The West, The Rising Rest, and the Coming Global Turn. Oxford: Oxford University Press.
 
18.
Lieven, A. et al. (2006) Ethical Realism: A Vision for America’s Role in the World. New York: Vintage.
 
19.
Lorenc, W. (2019) Filozofia hermeneutyczna. Inspiracje, klasycy, radykalizacje. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Naukowe.
 
20.
Lyotard, J. F. (1997) Kondycja ponowoczesna. Warszawa: Wydawnictwo Fundacji Aletheia.
 
21.
Macaes, B. (2019) The Dawn of Eurasia. On the Trial of the New World Order. London: Penguin Books.
 
22.
Machiavelli, N. (1993) Rozważania nad pierwszym dziesięcioksięgiem historii Rzymu Liwiusza. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.
 
23.
Mearsheimer, J. (2018) The Great Delusion. Liberal Dreams and International Realities. London: Yale University Press.
 
24.
Mearsheimer, J. (2019) Tragizm polityki wielkich mocarstw. Kraków: Wydawnictwo Universitas.
 
25.
Putnam, H. (2013) Dlaczego świat nie jest wyrobem gotowym. Wiele twarzy realizmu i inne eseje. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Naukowe.
 
26.
Ricoeur, P. (1975) Egzystencja i hermeneutyka – rozprawy o metodzie. Warszawa: Wydawnictwo De Agostini Polska Sp. z o. o.
 
27.
Said, E. W. (2005) Orientalizm. Poznań: Zysk i S–ka.
 
28.
Taylor, Ch. (2016) The Language Animal. The Full Shape of the Human Linguistic Capacity. Cambridge: Harvard University Press.
 
29.
Wittgenstein, L. (2008) Dociekania filozoficzne. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Naukowe.
 
eISSN:2719-6763
ISSN:2450-6869
Journals System - logo
Scroll to top