ARE EFFECTIVE IN POLAND THE CENTRAL ANTICORRUPTION OFFICE AND JUDICIAL IN THE FIGHT AGAINST CORRUPTION?
 
More details
Hide details
1
Politechnika Rzeszowska
 
 
Publication date: 2017-10-10
 
 
Przegląd Nauk o Obronności 2017;(3):197-219
 
ABSTRACT
Discussing important aspects affecting the efficiency of action of the Central Anticorruption Office and its cooperation with courts is a purpose of the article in fighting the corruption. Presented issues in the article are throwing a new look at the effectiveness analysis of the fight against corruption which one should consider not only through the prism of the evaluation of very Central Anticorruption Bureau. The Lack of effective chasing the discussed occurrence has its causes both in not-clarified provisions of the law, bureaucracy of the judiciary, activity based on political pressures, as well as the hidden income of former services the Polish People’s Republic for the inhibition of some matters concerning the corruption. Cooperation the Central Anticorruption Bureau with the judiciary isn’t included in strong points of the anticorruption politics. The Central Anticorruption Bureau admittedly just enough efficiently is returning individual matters to courts, but the ones they unfortunately are suppressing fast sentencing the guilty. Here a law full of loopholes and vague connections deciding about discontinuing proceedings which in the first row should be brought to a conclusion aren’t helping. Even though a lot times are being said, that the Polish judiciary for years requires the root and branch reform, in practice only a change of authorities in 2015 gave chances to taking it.
 
REFERENCES (18)
1.
Bil J., Obszary, mechanizmy i skala przestępstw korupcyjnych w życiu publicznymi gospodarczym oraz kierunki ich ewaluacji, [w:] J. Kosiński, K. Krak, A. Koman (red.),Korupcja i antykorupcja. Wybrane zagadnienia, cz. III, Warszawa 2012.
 
2.
Dobrowolski Z., Korupcja w państwie: przyczyny, skutki, kierunki przeciwdziałania, Sulechów 2005.
 
3.
Dzietczyk K., Zjawisko korupcji jako element życia społecznego, „Seminare”, t. 37,2016, nr 3.
 
4.
Garlicki L., Polskie prawo konstytucyjne, Warszawa 2007, s. 346–350.
 
5.
Hołyst B., Społeczne aspekty zjawiska przestępczości wobec kobiet, „Przegląd Policyjny” 2005, nr 4.
 
6.
Ivanova E., Bezpodstawne akty oskarżenia: pochopne zarzuty uderzą w budżet państwa?, „Dziennik Gazeta Prawna” z 18 lipca 2014.
 
7.
Janecki S., Konfederacja katowicka, „w Sieci” z 22–28 maja 2017.
 
8.
Jasiński W., Osoby na eksponowanych stanowiskach politycznych: przeciwdziałaniekorupcji i praniu pieniędzy, Warszawa 2012.
 
9.
Kobylińska A., Makowski G., Solon-Lipiński M. (red.), Mechanizmy przeciwdziałaniakorupcji w Polsce. Raport z monitoringu, Warszawa 2012.
 
10.
Kukuła Z., Przestępczość korupcyjna w orzecznictwie sądowym. Aspekty materialnei procesowe. Wybór orzeczeń, Warszawa 2014.
 
11.
Łukaszewicz A., Korupcja w zawiasach, „Rzeczpospolita” z 7 października 2014.
 
12.
Mik B., Czuj A., Nowela antykorupcyjna z dnia 13 czerwca 2003 roku: rys historycznyi podstawowe problemy interpretacyjne, Kraków 2003.
 
13.
Nowak C., Korupcja w polskim prawie karnym na tle uregulowań międzynarodowych, Warszawa 2008.
 
14.
Pochodyła P., Pozycja ustrojowa Centralnego Biura Antykorupcyjnego w systemieorganów państwowych, „Zeszyty Naukowe WSEI. Administracja” 2011, nr 1.
 
15.
Sierakowski M., Dylemat czystych rąk, „Polityka” z 4 października 2016.
 
16.
Sitek P., Łapownictwo urzędnicze, polityczne oraz gospodarcze w świetle prawa karnego, Józefów 2013.
 
17.
Wałęga A., Nierówności ekonomiczne a kapitał ludzki w Polsce, [w:] M. Woźniak (red.), Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, z. 10, Gospodarka oparta na wiedzy,Rzeszów 2007.
 
18.
Wypych M., Czym jest korupcja? Informator prawny, Warszawa 2012.
 
eISSN:2719-6763
ISSN:2450-6869
Journals System - logo
Scroll to top