Polish national character in the context of state defence
 
More details
Hide details
1
Military University of Technology in Warsaw
 
 
Submission date: 2020-11-25
 
 
Online publication date: 2020-12-14
 
 
Publication date: 2020-12-14
 
 
Przegląd Nauk o Obronności 2020;(10):1-25
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Objective: Demonstration and analysis of the impact of the human factor on the effectiveness of the state defence system. Material and Methods Literature research and critical analysis Results The research demonstrates that the human factor is the most important component of the state defence potential. This thesis is corroborated by examples from the history of Poland, and supported with philosophical, ethical and ethnographic considerations. Based on the examination of the selected research group consisting of Polish soldiers, qualities important for Poles, such as honour, righteousness and patriotism, which are at the foundation of the national character of a soldier, have been identified. On the other hand, the article also takes into account negative stereotypes and opinions presented in the literature regarding the national character of the Polish soldier. Conclusions The conducted research and analysis prove the unquestionable domination of the human factor in state defence and military systems. It has been shown that, apart from the demographic potential and mobilisation capabilities, an important aspect of the human factor for defence is the national character and the morale of the army, which should be prioritised over material aspects. Honour, both in the axiological dimension of the sense of pride, dignity, nobility, and diligence, as well as in the sense of an ethical virtue in people's mentality and the morale of soldiers, shapes consciously determined attitudes and behaviours.
 
REFERENCES (59)
1.
Ardant d’Picq, CH.J. (1927) Studium o walce, Warszawa.
 
2.
Balicki, Z. (1093) Egoizm narodowy wobec etyki, Lwów.
 
3.
Barker, E. (1963) Charakter narodowy i składniki go kształtujące: składniki duchowe, element polityczny, rząd i prawo, in: Współcześni historycy brytyjscy. Wybór pism, Londyn.
 
4.
Bieleń, S. (2015) ‘O pułapkach charakteru narodowego. Społeczna strategia narodowa’, Polityka Polska, 1 maja 2015.
 
5.
Błuszkowski, J. (2005) Stereotypy a tożsamość narodowa, Warszawa.
 
6.
Bocheński, A. (1972) Rzecz o psychice narodu polskiego, Warszawa.
 
7.
Bocheński, J. M. (1994) Patriotyzm, męstwo, prawość żołnierska, Komorów.
 
8.
Borkiewicz, A. (1957) Powstanie Warszawskie. Zarys działań natury wojskowej, Warszawa.
 
9.
Boswell, A. B. (1919) Poland and the Poles, London. Methuen.
 
10.
Clausewitz, C. (1995) O wojnie, Lublin.
 
11.
Gintel, J. (1971) Cudzoziemcy o Polsce. Relacje i opinie, Kraków.
 
12.
Daszkiewicz, K. (1983) Traktat o złej robocie, Poznań.
 
13.
Foucault, M. (1993) Nadzorować i karać, Warszawa.
 
14.
Ginsberg, M. (1947) Reason and unreason in society, London: The London School of Economics and Political Science.
 
15.
Handelsman, M. (1928) Historyka. Zasady metodologii poznania historycznego, Warszawa.
 
16.
Handelsman, M. (1924) , Rozwój narodowości nowoczesnej, Warszawa.
 
17.
Jezierski, A. (2003) Historia Polski w liczbach. Państwo i społeczeństwo, t. I, Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.
 
18.
2012 Informacja o rozmiarach i kierunkach emigracji z Polski, Warszawa: Główny Urząd Statystyczny – Departament Badań Demograficznych.
 
19.
Janion, M. (1996) Czy będziesz wiedział co przeżyłeś, Łódź.
 
20.
Jaxa-Bykowski, L. (1938) Charakter i Wola, Warszawa: F. Herod.
 
21.
Kamiński, A. (2002). ‘Charakter narodowy Polaków, Biuletyn Informacyjny, nr 21 (125) z 28 V 1942 r., In: „Przegląd Historyczno-Wojskowy nr specjalny 2, Warszawa.
 
22.
Komorowski, K. (2016), ‘Blaski i cienie strategii bezpieczeństwa i obronności III Rzeczypospolitej’, in: Trejnis, Z. Mariniak M. (Eds) Obronność państwa. Strategie oraz systemy bezpieczeństwa i obronności, Toruń.
 
23.
Komorowski, K. (2019) 'Dewiza „Bóg-Honor-Ojczyzna” jako wartość budząca i krzepiąca ducha żołnierza polskiego’, in: Siła ducha. Kapelani Wojska Polskiego w służbie pokoju, bezpieczeństwa i wolności narodów’ Warszawa.
 
24.
Komorowski, K. (2016) ‘Kłopoty z najnowszą strategią bezpieczeństwa RP’, Przegląd Nauk o Obronności”, 2016, 1-2.
 
25.
Komorowski, K. (2011) ‘Refleksja metodologiczna do studiów nad Wojskiem Polskim’ Przegląd Historyczno-Wojskowy”, 1.
 
26.
Komorowski, K. (2019) ‘Aspekt historyczny potencjału obronnego Polski’ Stańczyk, K. (ed.) in: Potencjał obronny Rzeczypospolitej, Warszawa.
 
27.
Legutko, R. (2008) Esej o duszy polskiej, Kraków.
 
28.
Lelewel, J. (1964) Dzieła, t.2, cz.1, Warszawa.
 
29.
Łepkowski, T. (1957) Polska – narodziny nowoczesnego narodu 1764-1870, Warszawa.
 
30.
Łowczowski, G. (1968) Polak jako żołnierz, Londyn.
 
31.
Magnonii U. (1751) Nocticum Sarmaticarium Vigiliae, Braniewo – Warszawa 1751;.
 
32.
Mignoni, U. and Grabowski, A. S. (1751). Ubaldi Mignonii de Cler. Reg. Sch. Piaru[m] Presbyteri [...] Noctium Sarmaticarum Vigiliae. Braniewo: Drukarnia Jezuitów.
 
33.
Marczak, J. et al. (2013) Doświadczenia organizacji bezpieczeństwa narodowego Polski od X do XX wieku, Warszawa.
 
34.
Mączak, A. (1994) Klientela. Nieformalne systemy władzy w Polsce i Europie XVI-XVIII w.,.
 
35.
Warszawa.
 
36.
Moczulski, L. (2008) ‘Polska pomiędzy Niemcami a Rosją. Mit geopolityczny a rzeczywistość’ in: Eberhardt P. (ed.) Problematyka geopolityczna ziem polskich, Warszawa.
 
37.
Norwid, C. (1973) Co to jest Ojczyzna. Pisma wszystkie, Warszawa.
 
38.
Szwed, R. Dyczewski, L. Szulich-Kałuża, J. (eds.) (2010) Odmiany tożsamości, Lublin.
 
39.
Parys J. (1992) ‘Wojsko i obronność. Historia, współczesność, proporcje. Wywiad Ministra Obrony Narodowej dla Redakcji „Wojskowego Przeglądu Historycznego” z 4.02.1992 r.’, Wojskowy Przegląd Historyczny, ½.
 
40.
Piaskowska-Majzel, M. (2007). Jan Paweł II, Pamięć i Tożsamość, Szczecin: Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli.
 
41.
Piłsudski, J. (1937) Pisma zbiorowe, t.VIII, Warszawa 1937.
 
42.
Przybyszewski, S. (1922) Szlakiem duszy polskiej, Poznań.
 
43.
Smith R. (2010) Przydatność siły militarnej. Sztuka wojenna we współczesnym świecie, Warszawa.
 
44.
Spisy ludności Rzeczypospolitej Polskiej 1921-2002, Polskie Towarzystwo Demograficzne – Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2002.
 
45.
Stojanowski, K. (1939) ‘Polsko-niemieckie zagadnienia rasy, Poznań, Katowice.
 
46.
Sułek, J. (2017) Traktat Graniczny RP-RFN z 14 listopada 1990 roku jako ostatnie zamknięcie polsko-niemieckiego sporu o granicę po II wojnie światowej (ze wspomnień głównego negocjatora po 25 latach)’, Niepodległość i Pamięć, 1.
 
47.
Szudek P. (2012) Werdykt trzydziestu siedmiu, w: Wspomnienia oficera do zadań specjalnych, przedmowa R. Kaczorowskiego, Warszawa.
 
48.
Świniarski J. (2009) ‘Bezpieczeństwo, a charakter narodowy Polaków’, in. Szczurek, T. (ed.) Zagadnienia bezpieczeństwa w problematyce charakteru narodowego Polaków, , Warszawa: Wojskowa Akademia Techniczna.
 
49.
Tarasiewicz, P. (2011) ‘Specyfika Polaków jako narodu’, Cywilizacja”, 37.
 
50.
Tetmajer, K. (1915) O żołnierzu polskim 1795-1915, Oświęcim: Naczelny Komitet Narodowy.
 
51.
Tischner, J. (2001) Charakter narodowy, „Recogito” 9, maj-czerwiec 2001 (http://www. recogito.pologne.net/recogito_9 (obserwatorium 1.htm).
 
52.
Ustawa Rządowa. Prawo uchwalone. Dnia 3 Maja roku 1791 w Warszawie, Volumina Legum, t. IX, Kraków 1889;.
 
53.
Szudek, P. (2012) ‘Werdykt trzydziestu siedmiu’, in: Szudek, P. (ed.). Wspomnienia oficera do zadań specjalnych, przedmowa R. Kaczorowskiego, Warszawa.
 
54.
Wierzbicki, A. (2010) Spory o polską duszę. Z zagadnień charakterologii narodowej w historiografii polskiej XIX i XX wieku, Warszawa.
 
55.
Wierzbicki, M. (2016) ‘Piastowski Wyszyński, Jagielloński Wojtyła’, Więź, Spring 2016.
 
56.
Wójcik, S. (2002) ‘Charakter narodowy Polaków czasu II wojny światowej’ Rocznik Nauk Społecznych, t. XXX, z. 1.
 
57.
Wright, Q. (1983) A Study of War, Chicago.
 
58.
Wrzesiński, W (1884) ‘Badania nad charakterem narodowym Polaków. Dyskusja i podsumowanie obrad’ Komunikaty Warmińsko-Mazurskie, 1-2.
 
59.
Szczurek, T. (2009) Zagadnienia bezpieczeństwa w problematyce charakteru narodowego Polaków, Warszawa: Wojskowa Akademia Techniczna.
 
eISSN:2719-6763
ISSN:2450-6869
Journals System - logo
Scroll to top