THE INFLUENCE OF ARMS EXPENSES ON SOCIAL-ECONOMIC DEVELOPMENT IN POLAND IN YEARS 2010–2016
 
 
More details
Hide details
1
Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie
 
 
Publication date: 2017-10-10
 
 
Przegląd Nauk o Obronności 2017;(3):175-185
 
ABSTRACT
Ascertain arms expenses as parts of capital expenditures of governments have on development economic each state influence socially. He is greatest this amount memorial they be significant and in national industry located. But phase of business cycle is important also, state finds data in which. For good incrimination is most appropriate period phase of prime. It assign in Poland in last years on defensive expenses from 1.8 for 2.1% 2010-2016 GDP. Property expenses occupied place within the confines of these important expenses, or arms expensive from for 34% to 22. Increase totaled in this time from 1.3% for 5.0% GDP. Certainly consumption had biggest influence on this incrimination for 78.5%. Expenses it on 20.2% but positive bank balance of foreign trade it for 1.3%. It ascertain in result of account, that arms expenses had in amount from 0.9% for 1.75% influence on increase GDP. There was it on percent’s from 0.02 for 0.08 converting. It means, that expenses of states are visible in development this type economic our state socially.
 
REFERENCES (15)
1.
Begg D., Ekonomia, PWE, t. 2, Warszawa 1992.
 
2.
Bober E., Płaczek J., Budżet MON w latach 2011–2004 i jego prognoza, AON,Warszawa 2005.
 
3.
Ekonomika obrony, pod red. W. Stankiewicza, AON, Warszawa 1992.
 
4.
Chojnowski S., Wydatki wojskowe, [w:] Bezpieczeństwo międzynarodowe. Przeglądaktualnego stanu, pod red. K. Żukrowskiej, IUSatTAX, Warszawa 2011.
 
5.
Chrzan M., Dochód narodowy, bilans płatniczy i handlowy, [w:] Międzynarodowestosunki gospodarcze, pod red. J. Rymarczyka, PWE, Warszawa 2010.
 
6.
Kamerscen D.R., Mckezie R.B., Nardinelli C., Ekonomia, F.G. NSZZ, Gdańsk 1991.
 
7.
Klamut M., Poszukiwanie ścieżki trwałego wzrostu, [w:] Polityka gospodarcza, podred. B. Winiarskiego, PWN, Warszawa 2004.
 
8.
Kozłowski G., Finanse NATO, Bellona, Warszawa 2008.
 
9.
Kurek S.T., Ekonomika obronności. Istota, miejsce, zarys teorii, AON, Warszawa 2015.
 
10.
Oziębło M., Bartosiewicz P., Wydatki obronne w Polsce w latach 2005–2016, „Systemy Logistyczne Wojsk”, nr 45, 2016, s. 150.
 
11.
Płaczek J., Finansowanie i gospodarowanie budżetem MON w Polsce w latach 1989– 1999 (od Układu Warszawskiego do sojuszu NATO), AON, Warszawa 1999.
 
12.
Płaczek J., Wydatki wojskowe na tle rozwoju społeczno-gospodarczego Polski, AON, Warszawa 1995.
 
13.
Stachowiak Z., Ekonomia międzynarodowa wobec wyzwań cywilizacyjnych, AON, Warszawa 2004.
 
14.
Stańczyk K., Realizacja gospodarki finansowej wojska, Ementon, Warszawa 2015.
 
15.
Stiglitz J.E., Ekonomia sektora publicznego, PWN, Warszawa 2004.
 
eISSN:2719-6763
ISSN:2450-6869
Journals System - logo
Scroll to top