The prison service and its logistics as a process affecting the stability and security of the formation’s functioning
 
More details
Hide details
1
Military University of Technology, Poland
 
 
Submission date: 2023-04-21
 
 
Final revision date: 2023-07-10
 
 
Acceptance date: 2023-05-19
 
 
Online publication date: 2023-07-11
 
 
Publication date: 2023-07-11
 
 
Corresponding author
Janusz Pietruszka   

Military University of Technology, Poland
 
 
Przegląd Nauk o Obronności 2023;(16):75-86
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Objectives:
The aim of the article is to present the specifics of evacuation following an emergency event in the practice of the Prison Service.

Methods:
The article was written based on the author’s experience while working in the prison service, as well as the document analysis.

Results:
The Prison Service is an elaborate organization, so its logistic service is a complex process. The primary task is the transportation of prisoners. The transportation process consists of executive activities, as well as organizational and service activities. It is essential that prisoners are transported in a way that prevents escaping from the transport and ensures the safety of all participants of the transport. Special vehicles of various configurations are used for this purpose. An additional process for the SW logistics is procurement, which requires the delivery of a range of goods and products.

Conclusions:
Penitentiary institutions need efficient logistical operations in order to carry out the tasks they were assigned. If the transportation system is not working properly, then the risk of not fulfilling the statutory requirements increases significantly. However, the risks are broader and may involve a greater likelihood of a successful assault on a convoy or a convict escaping from transport. In addition, low supply efficiency leads to material shortages and impedes the efficient operation of units. Thus, the Prison Service must ensure proper logistical processes without which it is impossible to achieve both the stability and efficiency of operations, as well as the safety of officers and inmates.

 
REFERENCES (20)
1.
Austin, J., Coventry, G. (2001). Emerging issues on privatized prisons. Washington: Bureau of Justice Assistance.
 
2.
Christiaens, J., et al., (2020). The prisoner transportation problem. European Journal of Operational Research, 1, pp. 1059-1064.
 
3.
Dyczkowska, J., 2012. Logistyka zaopatrzenia i produkcji – wpływ na logistykę dystrybucji. Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej, 84, pp. 19-28.
 
4.
Fugate, B., Mentzer, J., Stank T., (2010). Logistics performance: efficiency, effectiveness, and differentiation. Journal of Business Logistics, 31 (1), pp. 43-62.
 
5.
Gołembska, E., (2009). Logistyka w gospodarce światowej. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
 
6.
Kalaman, M., (2016). Zawodowa partycypacja funkcjonariuszy-kobiet w strukturze organizacyjnej Służby Więziennej. Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka , 4, pp. 99-118.
 
7.
Kalaman, M., (2016). Służba Więzienna w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego państwa [in:] Misiuk, A., Kalaman, M., Kierunki zmian organizacyjno-technicznych w Służbie Więziennej. Warszawa: Difin.
 
8.
Kasilingam, R., (1998). Logistics and transportation: design and planning. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers.
 
9.
Kozłowski, R., Sikorski, A. (2013). Podstawowe zagadnienia współczesnej logistyki. Warszawa: Wolters Kluwer.
 
10.
Lenart-Kłoś, K., (2013). Podmioty i uwarunkowania resocjalizacji na przykładzie Aresztu Śledczego w Lublinie. Górnośląskie Studia Socjologiczne, 4, pp. 185-203.
 
11.
Lewandowski, M., (2019). Zadania Służby Więziennej na rzecz bezpieczeństwa państwa – kierunki zmian. Wiedza Obronna, nr 1-2, pp.119-121 117-131. DOI: https://doi.org/10.34752/vvhk-....
 
12.
Malec, N., (2018). Rola Służby Więziennej w zapewnianiu bezpieczeństwa i porządku w jednostkach penitencjarnych w Polsce. Siedlce: Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny.
 
13.
Obioha, E., (2011). Challenges and reforms in the Nigerian prison system. Journal of Social Sciences, 27(2), pp. 95-109.
 
14.
Odlanicka-Poczobutt, M., Semrau J., 2019. Analysis of interferences in the transport of prisoners with the application of Ishikawa diagram. Organization and Management. Scientific Papers of Silesian University of Technology, 139, pp. 433—446, DOI: 10.29119/1641-3466.2019.139.34.
 
15.
Poklek, R., (2019). Służba Więzienna w systemie bezpieczeństwa państwa. Securitologia, 1 (17), p.152.. 142-157.
 
16.
Powałko, O., (2017). System więziennictwa w Polsce a bezpieczeństwo wewnętrzne. Obronność. Zeszyty Naukowe, nr 2 (22), pp.169-194.
 
17.
Przesławski, T., (2016). Struktura organizacyjna więziennictwa polskiego – między centralą a jednostką podstawową. Przegląd Więziennictwa Polskiego, 92,, pp. 39-58.
 
18.
Starkowski, D., (2017). Analiza procesu transportowego na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa transportowo – spedycyjnego podczas przewozu truskawek. część druga – teoretyczne zasady planowania operacji przewozowej. Autobusy, nr 18 (6), pp. 1539-1545.
 
19.
Szanciło, T., (2019). Odpowiedzialność kontraktowa przewoźnika przy przewozie drogowym przesyłek towarowych. Warszawa: C.H. Beck.
 
20.
Wawrzyniak, K., (2013). Wprowadzenie. Istota, rodzaje i funkcje logistyki [in:] Kozłowski, R., Sikorski, A., (Ed.), Podstawowe zagadnienia współczesnej logistyki. Warszawa: Wolters Kluwer, p.15-26.
 
eISSN:2719-6763
ISSN:2450-6869
Journals System - logo
Scroll to top